Partij voor de Dieren

Als ondernemer in Amsterdam zie ik veel kansen. Amsterdam heeft een voorbeeldfunctie binnen Nederland en internationaal. Iedere stem op 19 maart maakt wel degelijk een verschil, volg je idealen.

Er zijn 4 hoofdzaken waar ik mij persoonlijk voor wil inzetten, om zo een mooi en leefbaar Amsterdam achter te laten voor de generaties na ons: met meer groen, schone lucht en zuiver water.

 1. De woningmarkt in Amsterdam zit op slot. We gaan de stad niet verder vol bouwen, maar maken o.a. een einde aan leegstaande kantoorpanden met fiscale maatregelen. Amsterdam kan die ruimte veel beter benutten voor woningen.
 2. We stellen fietsers en voetgangers centraal in de stad, we passen onze inrichting hier zo goed mogelijk op aan. Dus (veel) meer fietsenrekken, veiligere fietsroutes, extra aandacht voor diefstal en een beter stoplichtbeleid.
 3. We hebben de plicht om dieren op te vangen en te verzorgen, de instanties die dat regelen krijgen daarvoor voldoende juridisch en financiële ruimte. Amsterdam wil hierin voorop lopen en het goede voorbeeld laten zien zowel binnen Nederland als internationaal.
 4. De “Nee Nee” brievenbus sticker verdwijnt, geen sticker betekent geen ongewenste post. Er wordt ook vanuit de gemeente harder opgetreden tegen overtreding hiervan.
 1. Amsterdam als stad van ondernemen
  1. Er moet meer focus komen op duurzame bedrijvigheid die werkgelegenheid bevordert.
  2. Het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) wordt ingezet om de lokale economie te vergroenen en duurzame bedrijven aan te trekken, onder meer door het verstrekken van gunstige leningen.
  3. Het bezit van leegstaande kantoorpanden wordt niet langer fiscaal gestimuleerd via verlaagde onroerende zaakbelasting. Na een half jaar leegstand wordt er een leegstandsheffing opgelegd.
  4. Het plaatsen van zonnepanelen wordt vergunningvrij.
  5. Braakliggende terreinen worden ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden bijvoorbeeld ingericht als bijenveldjes. Omwonenden worden betrokken bij de herontwikkeling van braakliggende terreinen.
  6. De gemeente zet in op nauwe samenwerking met de Rotterdamse haven.
 2. Amsterdam als stad van de voetganger / fietser
  1. Bij drukbezochte plekken zoals stations en in de binnenstad en in de buurten en wijken zorgt de gemeente voor voldoende en veilige mogelijkheden om fietsen te stallen.
  2. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen. Fietsverkeerslichten worden voorzien van een timer.
  3. Scooters, brom- en snorfietsen worden geweerd van fietspaden en uit parken.
 3. Amsterdam als stad waar de dierenopvang en hulpverlening goed geregeld is
  1. Het gebruik van prikkeldraad in natuurgebieden wordt niet langer toegestaan. Het aanwezige prikkeldraad wordt verwijderd.
  2. Er wordt een wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu aangesteld die uitvoering geeft aan een vooruitstrevend dierenwelzijns- en milieubeleid van de gemeente.
  3. Amsterdam dekt ten minste alle kosten van het uitvoeren van de wettelijke taak om gevonden dieren op te vangen.
  4. De gemeente bevordert de samenwerking tussen dierenambulance, dierenasiels en hulpdiensten als (dieren) politie en brandweer.
  5. De dierenambulance krijgt toestemming om bij spoedeisende gevallen gebruik te maken van de tram- en busbaan.
 4. Amsterdam als duurzame stad voor iedereen
  1. De huis-aan-huisverspreiding van drukwerk wordt vervangen door een opt-insysteem: je ontvangt geen folders of krantjes, tenzij je daar met een sticker op je brievenbus om vraagt.
  2. Er komt meer capaciteit voor de opvang, het vasthouden en het afvoeren van water. Groene daken en plantvakken met kleinschalig groen op straatniveau maken deel uit van wateropvangplannen.
  3. Boringen of proefboringen naar schaliegas worden niet toegestaan binnen de gemeentegrenzen.
  4. De gemeente wordt gentechvrij.
  5. De kolencentrale aan de Hemweg wordt zo snel mogelijk gesloten.
  6. De gemeente accepteert geen weigerambtenaren.
  7. De gemeente neemt in de taxiverordening op dat hulphonden moeten worden toegelaten in taxi’s.
  8. De gemeente gebruikt geen drones voor cameratoezicht.

Bron: Partij voor de Dieren - Verkiezingsprogramma